วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพได้มาตรฐาน 
บริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิดีโอ YouTube


Comments