กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ย. 2563 18:35 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข ITA 2563
17 ก.ย. 2563 18:32 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานการดำเนินงานประจำปี
17 ก.ย. 2563 11:22 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานการดำเนินงานประจำปี
17 ก.ย. 2563 11:22 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน ย้ายหน้า รายงานการดำเนินงานประจำปี
17 ก.ย. 2563 11:04 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 11:00 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:56 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ 119743546_1476550122545613_7594283429500503136_n.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:56 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ 119650316_596157601081048_3710074359993216131_n.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:56 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ 119673105_262358694828368_9065146874715666789_n.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:56 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ 119721691_1282548038758715_733649027086043166_n.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:55 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ 119676750_1027390504365993_2693630262434973410_n.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:55 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ 119884024_375109976983854_6037019338419107286_n.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:55 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ 119719705_1067981833619920_4953484577792183749_n.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:55 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ 119732037_749214132591739_7009542868672622732_n.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:55 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ 119786179_327502408362698_7693512384351284045_n.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:47 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ O28สรุปผลการพัฒนาครูแลับุคลากรทางการศึกษา2562.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
17 ก.ย. 2563 10:47 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ O28 สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf จาก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
17 ก.ย. 2563 10:47 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
17 ก.ย. 2563 10:39 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ O20รายงานการใช้งบประมาณ2562.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 10:39 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 10:39 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 10:14 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:13 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:12 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 10:06 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน แนบ หนังสือรับรองการเปิดเรียน 2563.pdf กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า