ข้อมูลบุคลากร 


 
ายสฤษติ์ กุลภา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel :091-065-6259
E-mail : 
Sarid250613@gmail.com


 นางภัททิรา จิตรตั้งตรง
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :080-749-5919
E-mail : krupat.ek@gmail.com


 นางนิภาวรรณ หาญชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 098-662-1368
E-mail : nipha5678@gmail.com
   

 
 นางวิลาวรรณ คำพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิดารัตน์ ผิวพันธมิตร
ครูชำนาญการ

   


นายสันติศักดิ์ สีตื้อ
ครูชำนาญการนายอาณัฐ ก้อนแพง
ครู

   


นางสาวปิยะวรรณ เสนานุช
ครู 
นายนัฐพล ศรีชมภู
ครู
   


นายปรีติ พรมลารักษ์
ครู


นางวิภากรณ์ จันทะพัน
ครู
   
 

นางสาวชมพูนุช บุตรพรม
ครู
 

นายพงษ์วิชิต นันทะผา
ครู
   
 

นางสาวปาณิชา จันทรมณี
ครูผู้ช่วย
 

นายภควัต วงศ์ปัญญา
ครูผู้ช่วย
 
 นางสาวพิสมัย อัมพรศรี
พนักงานราชการ

 

นายเกริก จันทะพัน
ธุรการโรงเรียน