โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่


             
 
ชื่อ-สกุล : นายสฤษติ์ กุลภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน พศจิกายน พ.ศ.2559
เกิดวันที่ : 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2506
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
                       สาขาการบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
E-mail :  Sarid250613@gmail.com
T
elephone : 091-065-6259


บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
30 มิ.ย. 2563 06:32
Comments