คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลากรปฎิบัติงา


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

คู่มือ การบริหารงานทั่วไป

คู่มือ การบริหารงานวิชาการ

คู่มือ การบริหารงานบุคคล

คู่มือ การบริหารงานงบประมาณ


Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
25 ส.ค. 2563 00:02
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
12 ก.ย. 2563 02:15
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
12 ก.ย. 2563 02:15
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
12 ก.ย. 2563 02:15
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
12 ก.ย. 2563 02:15
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
12 ก.ย. 2563 02:21
Comments