นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการบริหารงาน

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความ


ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์สอบครูธุรการ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกธุรการ


Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
12 ก.ย. 2563 03:44
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
12 ก.ย. 2563 03:44
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
12 ก.ย. 2563 03:44
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
27 มิ.ย. 2563 20:44
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
27 มิ.ย. 2563 20:44
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
27 มิ.ย. 2563 20:44
Comments