กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                            รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  นายกันยา  ภิญโย                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ประธานกรรมการ

2.  นายเสกสรร  แก้วกล้า             ผู้แทนผู้ปกครอง                          กรรมการ

3.  นางสาวชมพูนุช  บุตรพรม        ผู้แทนครู                                   กรรมการ

4.  นายปัญญา  ศรสิทธิ์                ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

5.  นายยู  คำนึง                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

6.  นายกิตติศักดิ์  ลาอ่อน             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา    กรรมการ

7.  นายวัฒนา  พินโญ                  ผู้แทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

8.  นายนิยม  อาศัย                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

9.  นายสฤษติ์  กุลภา                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา                กรรมการและเลขานุการ

Comments