ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
            เดิมโรงเรียนตั้งอยู่บ้านคกเลาเหนือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๘๘ ซึ่งนายมานพ จุลกาญจน์ ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายสลัก แก้วสว่าง ศึกษาธิการอำเภอเชียงคาน ได้มีคำสั่งย้ายให้มาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดศรีสะอาด บ้านห้วยซวกตั้งชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลบุฮม ๕ " ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุนทร พีระสุทธินันท์ เป็นครูใหญ่ และนายฉลอง ศิริวัลย์ เป็นครู มีนักเรียนจากบ้านห้วยซวกและบ้านคกเลาใต้มาเรียนร่วมกัน แบ่งเป็น ๔ ชั้น ๔ ห้องเรียน 
            ๑๕ มีนาคม ๒๔๙๓ นายสุนทร พีระสุทธิ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคานทางราชการได้แต่งตั้ง นายสรวง ไชยเดช ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกลางมาดำรงตำแหน่งแทน
            ๑ มิถุนายน ๒๔๙๘ อาคารเรียนถูกพายุพัดพังเสียหายใช้การไม่ได้ จึงย้ายที่เรียนไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๙๘ ถึง พ.ศ.๒๕๐๖
            ๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๐ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสุนทร  พีระสุทธิ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้อีกครั้ง และในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน ป.๑ ซ หนึ่งหลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ พร้อมตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านห้วยซวก
            ปัจจุบัน มีนายสฤษติ์ กุลภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๑๑ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๓ คน มีข้าราชการ ๑๓ คน พนักงานราชการ ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน รวมบุคลากร ๑๖ คน  
Comments