ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดกีฬา /ชุดลูกเสือ


ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชุดแต่งกายชุดลูกเสือ


    
ชุดแต่งกายพละนักเรียน