ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
นายสมชาย คำพิมพ์
โทรศัพท์ : 0810485639

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางนิววรรณ  ทิมเขียว
โทรศัพท์ : 

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
นายอาณัฐ  ก้อนแพง
โทรศัพท์ : 088-538-2763

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นายฐิติพงษ์  ศรีบัวรินทร์
โทรศัพท์ : 061-351-4520

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางศิริพร  ทัศบุตร
โทรศัพท์ : 061-141-8946


Comments